Program prevence kriminality

Jednotlivá města a obce v ČR mohou v období let 2016 -2020 předkládat prostřednictvím místně příslušného krajského úřadu žádosti o dotace v oblasti prevence kriminality na realizaci Programu prevence kriminality obce  a to za splnění podmínek stanovených MV ČR

Pracovní skupina protidrogová a prevence kriminality města Plzně vypracovala Koncepci prevence kriminality a protidrogové prevence města Plzně 2016 – 2020. Obsahem Koncepce je mimo jiné bezpečnostní analýza, která zahrnuje analýzu protiprávního jednání, socio-demografickou analýzu, institucionální analýzu a strategickou část, jejíž součástí je celkem 11 priorit pro oblast prevence kriminality a protidrogové prevence ve městě Plzni na výše uvedená léta.

V souladu s Koncepcí schválila Pracovní skupina protidrogová a prevence kriminality města Plzně předložení žádosti o dotaci v rámci Programu prevence kriminality na rok 2017 celkem na 6 preventivních projektů.

1. Plzeň - Asistent prevence kriminality
Projekt Asistent prevence kriminality je v Plzni realizován od roku 2014 díky finanční podpoře MV ČR. Na pozici asistentů prevence kriminality působí v současné době již stálá dvojice, která je místní komunitou velmi dobře přijímána, což se odráží v bezproblémové spolupráci. Činnost APK je zacílena na SVL Plac (vnitroblok ulic Korandova a Plachého), nacházející se téměř ve středu města v MO Plzeň 3 a na okolí dané lokality, kam spadá okolí CAN Plzeň a ostatních přilehlých ulic – Tylova, Kotkova, Koperníkova, Husova i do přilehlého Husova parku, kde se zejména v letních měsících schází místní romská komunita.V průběhu roku 2017 dojde k postupnému rozšíření činnosti asistentů v určitých dnech také do lokality Petrohrad v MO Plzeň 2, která se rovněž nachází poblíž středu města a kde se také nachází vyšší procento obyvatel ohrožených sociálním vyloučením převážně z řad romské minority. V průběhu realizace projektu byla navázána velmi dobrá spolupráce asistentů s PČR, sociálními odbory a dalšími subjekty veřejné správy.

2. Plzeň - Prevence protiprávního jednání
Vážným problémem současné společnosti je snižující se věková hranice i agresivita pachatelů protiprávního jednání, což vyplývá také z praxe Probační a mediační služby ČR. Bohužel nezletilí a mladiství si vlivem velmi nízké informovanosti v trestně právní oblasti často ani neuvědomují závažnost svých činů nebo i to, že nějaký protiprávní čin vůbec spáchali. Riziková skupina dětí a mladistvých často také pochází ze sociálně vyloučeného prostředí. To iniciovalo v realizátorech projektu myšlenku oslovit rizikovou skupinu dětí a mladistvých zejména prostřednictvím nízkoprahových zařízení a posunout uvedený projekt do roviny sekundární prevence s touto konkrétní cílovou skupinou. Vedle NZDM uvítali realizaci daného preventivního projektu také ze strany Dětského diagnostického ústavu a Střediska výchovné péče v Plzni. Projekt sestává v realizaci 2 hodinového interaktivního semináře zaměřeného na základní orientaci v trestně právní oblasti. Jeho cílem je zejména předcházet páchání protiprávního jednání osvojením si základních občanských práv a povinností a podpora zvnitřňování pozitivních postojů k právním normám cestou základní orientace v trestně právní oblasti.

3. Plzeň – Rozšíření kamerového systému na území MO Plzeň 9 - Malesice
Projekt řeší rozšíření kamerového systému na území MO Plzeň 9. Záměrem projektu je osazení 1 kamerového bodu na Malesické návsi. Na této části návsi se nachází dvě restaurační zařízení, kde se konají různé sportovně společenské akce. Dále se zde nachází jediný východ z areálu zdejší ubytovny. Jedná se tedy o oblast s celkově nejen vyšší koncentrací lidí, ať už při konání různých kulturních nebo sportovních akcí, ale i ústřední průchozí místo obce, kudy prochází místní obyvatelé do zdejšího obchodu či na zastávky MHD. Umístění kamerového bodu do této lokality by mělo přispět nejen ke snížení přestupků porušujících veřejný pořádek, ale i zvýšenému pocitu bezpečí obyvatel jako preventivní prostředek.

4. Plzeň – Plzeňská senior akademie 2017
Jelikož jedním z úkolů Městské policie Plzeň je ve smyslu § 2 písm. f), zákona č. 553/1991 Sb. O obecní policii, podílet se na prevenci kriminality na území obce, bude Městská policie Plzeň realizovat projekt prevence kriminality „Plzeňská senior akademie“. Tento projekt Městská policie Plzeň realizovala s pozitivním ohlasem již v roce 2015 a 2016. Projekt má za úkol v rámci kriminality páchané na seniorech a ZTP na území města Plzně a přilehlých obcí sjednotit dosud existující programy prevence kriminality zaměřené na tuto cílovou skupinu a problematiku. Tento projekt je zaměřen na ucelené vzdělávání seniorů, popřípadě ZTP, dle aktuálního stavu kriminality, vzniku mimořádných událostí a problematiky související s místními záležitostmi veřejného pořádku na území statutárního města Plzně. Podle toho jsou vypracovány i preventivní přednáškové bloky. Tyto přednáškové bloky jsou realizovány tak, aby na sebe vzájemně navazovaly a tvořily tak komplexní celek vzdělávacího programu prevence kriminality v souladu s principem univerzity třetího věku. Vzdělávací program je tvořen 10 přednáškovými bloky. V každém přednáškovém bloku je detailněji popsáno konkrétní téma, např. (Seznámení s Městskou policií Plzeň, Jak si nenechat ublížit, Bezpečně v kyberprostoru, Nebezpečí prodejních akcí, Kriminalistika v praxi, Domácí násilí, Bezpečně v silniční dopravě, Zvládání mimořádných událostí, Základy první pomoci, a Problematika odpadů na území Statutárního města Plzně). Nedílnou součástí programu jsou i exkurze na operačním středisku Městské policie Plzeň, Útulku pro zvířata v nouzi, operačním středisku HZS Plzeňského kraje (112) a Hasičské stanice Plzeň - Košutka. Projekt je uskutečňován v průběhu třech měsíců a přednáškové bloky spolu s exkurzemi jsou realizovány jeden den v týdnu. Na závěr „Plzeňské senior akademie“ obdrží každý účastník absolventský list „Plzeňské senior akademie“, informační materiály, drobné propagační předměty s bezpečnostní tématikou a bezpečnostní řetízek, u kterého je zajištěna montáž v bydlišti účastníka „Plzeňské senior akademie“. Financování projektu bude v případě využití dotačního titulu MV ČR zajištěno z finančních prostředků MV ČR, statutárního města Plzně, prostřednictvím odboru bezpečnosti a prevence kriminality Magistrátu města Plzně a jednotlivých městských obvodů 1, 2, 3 a 4, kde bude „Plzeňská senior akademie“ realizována. Hlavním realizátorem tohoto projektu za statutární město Plzeň je Městská policie, která pak úzce spolupracuje s odborem bezpečnosti a prevence kriminality Magistrátu města Plzně, Českou obchodní inspekcí - inspektorátem pro Plzeňský a Karlovarský kraj, Hasičským záchranným sborem Plzeňského kraje, Bílým kruhem bezpečí Plzeň, BESIP Plzeňského kraje, Zdravotnickou záchrannou službou Plzeňského kraje, Domem digitálních dovedností Plzeň, Čistou Plzní, Útulkem pro opuštěná zvířata a jednotlivými MO Plzeň 1,2,3 a 4.

5. Plzeň – Forenzní značení jízdních kol prostřednictvím syntetické DNA
Ochrana za pomoci syntetické DNA je již osvědčenou metodou ochrany majetku s preventivním účinkem. Podstatou forenzního značení je označení mikroskopickými tečkami s jedinečným kódem.Vyhledávání teček na jízdním kole se provádí pod UV světlem. Jízdní kolo je označené samolepkou s upozorněním o označení. V kombinaci s dalšími způsoby, zejména s mechanickou zábranou, mohou výrobky syntetické DNA odratit pachatele od protiprávního jednání. Jedná se o pokračující projekt z roku 2014 Všechna označená jízdní kola jsou evidována v národní i celosvetové databáze výrobce forenzního značení.

6. Plzeň – Domovník - preventista
Projekt Domovník – preventista byl poprvé v Plzni zrealizován v roce 2015 se zacílením na vytipované bytové domy v majetku města Plzně Plachého č. 44 a č. 46, které se nacházejí v rizikové lokalitě Plac vnitrobloku ulic Plachého a Korandovy, jež byla v roce 2014 vybrána pro působnost asistentů prevence kriminality. V následujícím roce se město Plzeň opět zapojilo do realizace výše uvedeného projektu. Odborem bytovým MMP byly vytipovány další tři bytové domy v majetku města Plzně v lokalitě Plac – Korandova 7, 9, 11 a dva domy v Jablonského ulici 38 a 40. Po zkušenostech z realizace pilotního projektu v roce 2015 byl při výběrovém řízení kladen důraz zejména na výběr domovníků z řad nájemců vybraných bytových domů. V návaznosti na vyhodnocení projektu v závěru roku 2016 bylo dohodnuto pokračování činnosti stávajících domovníků v bytových domech Korandova 7, 9, 11. Pozice domovníka – preventisty bude klíčovou v komunikaci mezi nájemci, asistenty prevence kriminality, MP Plzeň a Odborem bytovým MMP potažmo správcem daných objektů - Obytnou zónou Sylván při řešení základních otázek bezpečnosti, pořádku v domě a v jeho bezprostředním okolí. Denně bude verbálně a organizačně reagovat na aktuální situaci, zajišťovat nejen bezprostřední reflexi na případné závady či nedostatky, porušování domovního řádu a pravidel občanského soužití.

Vyhledání policejního okrsku

Projekty pro bezpečnou Plzeň

Krizové řízení

Protidrogová prevence


Bezpečnost

Prevence kriminality

BESIP