Ve sněmovním sále plzeňské radnice proběhlo setkání ředitelů a školních metodiků prevence plzeňských základních škol

Odbor bezpečnosti a prevence kriminality MMP ve spolupráci s Týmem pro mládež Plzeň – město, Odborem školství, mládeže a tělovýchovy MMP a Pedagogicko psychologickou poradnou Plzeň uspořádali v pátek 4. listopadu ve sněmovním sále plzeňské radnice již třetí ředitelů a školních metodiků prevence plzeňských základních škol. Tým pro mládež Plzeň – město je projekt Probační a mediační služby ČR „Na správnou cestu! II“. Projekt tvoří tři samostatné aktivity: Tým pro mládež (TM), Rodinné skupinové konference a Program proti násilí. Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu, prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Doba realizace projektu je od 1. 5. 2016 – 30. 4. 2020. Jednání se zúčastnili náměstkyně primátora města Plzně Bc. Eva Herinková a také vedoucí magistrátních odborů Ing. Průša a Ing. Bc. Škubalová.

"Potřeba realizovat tato setkání vznikla na základě jednání Pracovní skupiny protidrogové a prevence kriminality města Plzně, která se zabývá také primární prevencí rizikového chování dětí a mládeže“, uvádí Andrea Gregorová z Odboru bezpečnosti a prevence kriminality MMP. Pracovní skupina se rovněž podílela na vytvoření strategické části Koncepce prevence kriminality a protidrogové prevence města Plzně 2016 – 2020. Koncepce byla schválena v letošním roce Zastupitelstvem města Plzně usnesením č. 131 ze dne 14. 4. 2016. Strategická část Koncepce zahrnuje celkem 10 priorit, z nichž na oblast primární prevence rizikového chování dětí a mládeže je zaměřena priorita č. 8 „Podpora primární prevence rizikového chování na školách a preventivních programů pro děti a mládež ohrožené rizikovým chováním, případně předčasným odchodem ze systému vzdělávání a pro jejich rodiny“. Cílem společného setkání ředitelů a školních metodiků prevence je podpořit primární prevenci rizikového chování na školách a realizaci preventivních programů pro děti a mládež ohrožené rizikovým chováním. Pravidelné setkávání ředitelů, metodiků, zástupců neziskových organizací a ostatních subjektů podílejících se na primární prevenci rizikového chování umožňuje přímou výměnu informací, zkušeností a zároveň prezentaci preventivních programů pro školy.

Letos byla pro účastníky v rámci úvodního informačního bloku připravena prezentace o činnosti Krajské koordinační skupiny prevence rizikového chování, kterou zastřešuje Krajský úřad Plzeňského kraje a Pedagogicko psychologická poradna Plzeň. Zástupci Střediska výchovné péče v Plzni přednesli příspěvek na téma Práce se sborovnou a lektorka P - Centra Plzeň představila Specializační studium pro metodiky prevence 2017. Na závěr byl připraven workshop na téma „Právní povědomí pedagoga.“ Obsahem workshopu bylo vzájemné sdílení kazuistik, výměna zkušeností a příkladů dobré praxe.


Vyhledání policejního okrsku

Projekty pro bezpečnou Plzeň

Krizové řízení

Protidrogová prevence


Bezpečnost

Prevence kriminality

BESIP