Plzeň podepsala novou koordinační dohodu s Policií ČR

Koordinace, spolupráce, pracovní skupiny a aktivní komunikace. To jsou hlavní body nové Koordinační dohody o vzájemné spolupráci za účelem stanovení společného postupu při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku mezi statutárním městem Plzeň a Krajským ředitelstvím policie Plzeňského kraje. Dohodu podepsali v pátek 4. března na plzeňské radnici primátor města Plzně Pavel Šindelář a ředitel Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje Jaroslav Vild, přítomen byl také gesční radní pro oblast bezpečnosti Martin Zrzavecký. Dohoda mezi městem Plzní a Policií ČR je uzavřena na dobu neurčitou.
„Dohoda mezi městem a Policií ČR oběma stranám přináší obecný základ pro konkrétní spolupráci na tom, aby se lidé cítili v našem městě bezpečně. To je naším společným úkolem a cílem. Věřím, že se nám to spolu podaří především v těch místech, kterým se dnes Plzeňané občas raději vyhýbají. Ať už jde o sadový okruh, Americkou ulici a další místa, která mají sloužit především odpočinku a zábavě nás všech,“ uvedl primátor Pavel Šindelář, jenž bezpečnost v Plzni považuje za jednu ze svých priorit.
„Dnešní akt je oficiálním potvrzením naší dlouhodobé a profesionální spolupráce s Magistrátem města Plzně. Je dokladem toho, že naším společným cílem je zajistit co možná nejlepší bezpečnostní situaci na území našeho krajského města. Pevně věřím, že tímto směrem se budeme ubírat i do budoucna a vzájemně budeme participovat na otázkách bezpečnostní problematiky,“ řekl při podpisu dohody Jaroslav Vild, ředitel Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje.
„První koordinační dohoda o vzájemné spolupráci za účelem stanovení společného postupu při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku mezi městem a státní policií byla uzavřena již 22. ledna 2009. Od té doby došlo k množství změn v oblasti bezpečnosti. Vzniklo několik nových koncepčních a strategických dokumentů, které nové znění koordinační dohody reflektuje, změnou názvu prošlo dokonce krajské ředitelství, dříve Západočeského kraje, název změnil i náš projekt Bezpečné město, nyní Bezpečná Plzeň. Spolupráce se v mnoha směrech prohloubila, zefektivnila a objevily se její nové formy a možnosti. Proto jsme se jednoznačně shodli na nutné aktualizaci naší dohody,“ vysvětlil radní pro oblast bezpečnosti Martin Zrzavecký, do jehož gesce patří spolupráce s policií.
Město se s policií domluvilo, že dohoda se týká vzájemné spolupráce v oblastech ochrany veřejného pořádku, předcházení páchání protiprávních jednání a sociálně patologických jevů, ochrana bezpečnosti a majetku osob, aktivity směřující k osvětě (přednášky, exkurze), zkvalitňování komunikace mezi občany, městem a policií, prevence páchání protiprávních jednání neukázněných řidičů v dopravě a vzájemná pomoc při výcviku a vzdělávání.
„Dohoda je vystavena na čtyřech základních pilířích: náš zákazník je občan, koordinace a spolupráce, pracovní skupiny a aktivní komunikace. Část Náš zákazník je občan bude naplňována především předcházením páchání protiprávních jednání na území města. Policie bude podle svých možností provádět výkon služby formou kombinovaných hlídek pěší a motorizované v místech, kde se občané necítí bezpečně nebo kde hrozí reálné nebezpečí, že by zde mohlo dojít k protiprávnímu jednání. Riziková místa budou definována na základě zjištění policistů, informací od občanů, ale i provedených průzkumů. Město také bude důsledně vyžadovat, aby policisté při výkonu služby aktivně komunikovali s občany, aby získali informace o pocitu bezpečí, získali si důvěru občanů a poskytovali jim potřebné informace v oblasti bezpečnosti i jejich práce samotné. Do tohoto pilíře bude samozřejmě zapojena i městská policie. V tomto případě bude kladen důraz na výkon služby po celém intravilánu města se zaměřením na místa, kde se lidé necítí bezpečně, kde dochází k porušování obecně závazných vyhlášek města, nebo kde hrozí reálné nebezpečí, že by mohlo dojít k protiprávnímu jednání. Aktivní komunikace a vysvětlování platí i pro strážníky městské policie,“ řekl radní Martin Zrzavecký.
V oblasti aktivní komunikace se město i jeho jednotlivé obvody zavazují k aktivní komunikaci s občany a naopak, že zjištěné informace bezpečnostního charakteru budou prostřednictvím starosty obvodu nebo člena Rady města Plzně pro oblast bezpečnosti předávat státní i městské policii. Co se týká koordinace a spolupráce, dohodlo se město s policií na zvýšení úrovně komunikace pomocí koordinačních porad. Dalším stupněm komunikace mezi stranami budou koordinační porady na úrovni městských obvodů. Město s policií chce také zintenzivnit spolupráci operačních středisek státní a městské policie.
Plzeň se dohodla s policií, že budou město dělit na sektory, které vychází ze současného teritoriálního rozdělení obvodních oddělení státní policie ve městě. Pro každý z těchto sektorů je přidělen jeden územně odpovědný pořádkový policista Policie ČR a jeden strážník příslušné obvodní služebny. Ti se zabývají problematikou v konkrétně vymezené oblasti. Policista se strážníkem budou tvořit pracovní skupinu. Cílem těchto policistů bude především zvyšovat úroveň spolupráce s občany, institucemi a organizacemi v sektoru, vlastním iniciativním přístupem předcházet protiprávnímu jednání. „Tyto pracovní skupiny budou základním komunikačním prvkem v otázkách bezpečnosti mezi občanem, policií a příslušným městským obvodem. Komunikace bude na bázi osobního kontaktu členů skupiny s občany, hromadným setkáním s občany, webovým portálem Bezpečná Plzeň, telefonicky, schránkami důvěry,“ doplnil Martin Zrzavecký.
Ke zjištění spokojenosti občanů s přístupem pracovních skupin budou sloužit schránky důvěry, elektronická stránka pro stížnosti občanů a průzkum spokojenosti občanů formou elektronických a tištěných dotazníků.
Součástí dohody je i to, že pokud dojde v souvislosti s činností Policie ČR k umístění zvířat do Útulku pro zvířata v nouzi provozovaném Městskou policií Plzeň, nebudou takto vzniklé náklady vyčíslovány.

Vyhledání policejního okrsku

Projekty pro bezpečnou Plzeň

Krizové řízení

Protidrogová prevence


Bezpečnost

Prevence kriminality

BESIP


Pomoc Ukrajině
Допомога Україні

Informace pro občany Ukrajiny
Veřejná sbírka Pomáhající Plzeň