Město Plzeň opět žádá o dotace z Ministerstva vnitra ČR

Již tradičně v jarních měsících město Plzeň prostřednictvím Odboru bezpečnosti, prevence kriminality a krizového řízení žádá o podporu některých svých projektů v rámci Programu prevence kriminality na místní úrovni, který každoročně vyhlašuje Ministerstvo vnitra ČR. Ani letošní rok nebyl výjimkou a v letošním roce se budou ucházet o podporu ze strany ministerstva celkem 4 projekty:

1. Asistent prevence kriminality
Tento projekt je v Plzni úspěšně realizován již od roku 2014, kdy se první dvojice asistentů prevence kriminality poprvé objevila v plzeňských ulicích, zejména na území městského obvodu Plzeň 3 a ve vybraných lokalitách městského obvodu Plzeň 2. V loňském roce byl projekt dokonce rozšířen a občané města mohou v ulicích potkat také druhou dvojici asistentů, která působí především v městském obvodu Plzeň 4.
Asistenti prevence kiminality se výrazně podílejí zejména na zjišťování bagatelní a latentní protiprávní činnosti, která je Policíí ČR a Městskou policií Plzeň obtížně řešena. Rovněž přispívají ke zvyšování veřejného pořádku v lokalitách své působnosti, ale mnohdy se také úspěšně podílejí na řešení různých sousedských sporů. Jejich důležitou rolí je také pomoc zejména sociálně slabým obyvatelům v navázání kontaktu se samosprávou a poskytovateli sociálních služeb. Velmi dobrá spolupráce byla navázána také s některými ZŠ při řešení záškoláctví.

2. Analýza cílových skupin a potřebnosti nových typů adiktologických služeb v Plzni
Cílem projektu je zpracování analýzy, která bude zahrnovat informace o aktuální situaci v oblasti závislostního chování na návykových látkách a hazardního hraní nejen u dospělé populace, ale také problémového užívání drog a hazardního hraní u dětí a mladistvých.
Na základě získaných poznatků budou obsahem této analýzy také doporučení, jakým směrem soustředit celkovou realizaci protidrogové politiky ve městě Plzni včetně konkrétních návrhů aktivit a projektů, zaměřených na zmírnění dopadů a hlavně na předcházení kriminálního jednání spojeného se závislostním chováním.

3. I prevence může být legrace III.
Děti a mládež ze sociálně problematického prostředí tráví v letních měsících většinu dne na ulicích a narůstá tak u nich riziko kriminálního jednání. To je ještě intenzivnější právě v době letních prázdnin. Rodiny z prostředí sociální exkluze se pohybují na hranici chudoby a není obvyklé, aby se děti a mladiství účastnili pobytových, dalších volnočasových nebo jiných vzdělávacích akcí.
Projekt spočívá v realizaci tří vícedenních zážitkových pobytů pro děti ze socio-ekonomicky znevýhodněného prostředí v Plzni. Pobyty budou pořádané organizacemi Člověk v tísni, o.p.s. a TADY A TEĎ, o.p.s., které s danou cílovou skupinou dlouhodobě pracují a jejich spolupráce je rovněž propojena s OSPOD jednotlivých plzeňských městských obvodů a pracovníky Probační a mediační služby v Plzni.
Prázdninové pobyty dětí jsou aktivitou navazující na standardní programy a služby obou organizací. Obě organizace s cílovou skupinou pracují během celého roku, mimo prevence kriminality se soustředí např. na podporu v oblasti doučování, mentoringu, aktivního trávení volného času, kariérního poradenství, finanční gramotnosti apod.

4. Nasazení SED detektorů střelby, panických výkřiků a tříštění skla
V roce 2021 byl v Plzni prostřednictvím Správy informačních technologií města Plzně realizován plotní projekt nasazení a testování detektorů střelby SED. Senzory byly umístěny na Americké ulici a ověřeny v reálném případě, když se v centru města poprali dva muži a následně jeden z nich vystřelil. Výstřel zaznamenal senzor na sloupu asi 250 metrů od místa události. V současné době jsou s velmi vysokou mírou spolehlivosti schopné tyto sensory zaznamenat výstřel, panický výkřik a tříštění skla – například při rozbití výlohy vandaly či zloději.
Začátkem roku 2022 byla vytvořena „Studie pokrytí detektory zvukových událostí“ s výběrem míst, kde je žádoucí detektory střelby využít. Správa informačních technologií Plzeň zahájila I. etapu instalace detektorů střelby, které však nepokryjí všechna požadovaná budoucí místa. V případě získání dotace MV ČR by bylo možné spustit II. etapu a pokrýt další vytipovaná místa.

Vyhledání policejního okrsku

Projekty pro bezpečnou Plzeň

Krizové řízení

Protidrogová prevence


Bezpečnost

Prevence kriminality

BESIP


Pomoc Ukrajině
Допомога Україні

Informace pro občany Ukrajiny
Veřejná sbírka Pomáhající Plzeň