Městská Policie

Městská policie v Plzni byla zřízena jako orgán obce na základě obecně závazné vyhlášky č. 15/1992, kterou přijalo Zastupitelstvo města plzně dne 23. dubna 1992 s účinností od 8.5.1992

Městská policie se při plnění úkolů řídí zákonem č. 553/1991 Sb. o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů a dalšími právními normami, které vymezují kompetence obecní policie.

Městská policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti obce a plní další úkoly podle zákona.

Městská policie zásadně působí pouze na území příslušné obce, může však působit i na území jiné obce na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy nebo vyhlášeného krizového stavu v této obci.

Městská policie plní povinnosti také podle jiných zákonů, kde jde o záležitosti spadající do oblasti státní správy, jako např. o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami, správního řádu, zákona o rybářství, zákona o myslivosti, zákona o silničním provozu, zákona přestupcích a dalších.


MĚSTSKÁ POLICIE DOKÁŽE ŘEŠIT VAŠE PROBLÉMY

Díky technickému vybavení jsou strážníci městské policie schopni rychle řešit veškeré problémy občana města Plzně nejenom v oblasti bezpečnosti.

Strážníci Vám také pomohou s odchytem zatoulaných zvířat s likvidací uhynulých zvířat, zajistí sběr odhozených injekčních stříkaček, nebo vyřeší místní dopravní problém.

Na záchranu života jsou strážníci městské policie řádně vyškoleni v poskytování první pomoci, jsou vybaveni mobilním defibrilátorem a jinými prostředky k záchraně života.

Vybavení každého strážníka technickými prostředky umožňuje eliminovat agresivního člověka nebo na místě zjistit požadované zkoušky např. na alkohol.

K čemu jsou strážníci městské policie dle zákona oprávněni:


- Oznámit Policii ČR bez zbytečného odkladu důvodné podezření, že byl spáchán trestný čin či přestupek.
- Mohou řešit přestupky v tzv. blokovém řízení, jiné správní delikty oznamují z moci úřední k projednání příslušnému správnímu orgánu.
- Mohou požadovat v určitých případech vysvětlení od osoby, která může přispět k objasnění skutečností.
- V případě potřeby jsou oprávněni vyzvat osobu, aby se ve stanovenou dobu dostavila na určité místo k sepsání zápisu o podání vysvětlení.
- Mají oprávnění vyzvat osobu, aby předložila potřebné doklady související s páchání protiprávního jednání, za určitých podmínek k prokázání totožnosti osoby, za určitých podmínek osobu předvést a také odebrat zbraň, odejmout věc, nechat si předložit od řidiče motorového vozidla nezbytné doklady související s provozem vozidla.
- Mají oprávnění požadovat od každého věcnou a osobní pomoc.
- Mají oprávnění vyžadovat poskytnutí údajů z informačního systému PČR, Obecních úřadů obcí s rozšířenou působností, Obecních úřadů.
- Mají za určitých podmínek uložit v rámci oprávnění zákaz vstupu na určená místa.
- Mohou za určitých podmínek otevřít byt nebo jiný uzavřený prostor.
- Mají oprávnění použít technický prostředek k zabránění odjezdu vozidla.
- Mohou zabezpečovat dopravu osobu do zdravotnických zařízení nebo do záchytné stanice za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem i mimo obec.
- Mají oprávnění použít donucovacích prostředků, psa, služební zbraně.
- Mají oprávnění vstupovat v živnostenských prostorách do všech prostor určených pro zákazníky a výhradně jen v provozní nebo prodejní době.
- Mohou na pozemních komunikacích zastavovat vozidla.
- Mohou usměrňovat provoz na pozemních komunikacích v případě, že je to nezbytné pro obnovení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, a není-li řízení provozu zajištěno policií nebo v součinnosti s policií ČR.
- Mohou měřit rychlost jízdy projíždějících vozidel.
- Mohou rozhodnout o odstranění vozidla, které stojí neoprávněně na vyhrazeném parkovišti.
- Mohou vyzvat osobu k podrobení se orientačnímu vyšetření a odbornému vyšetření zjišťujícímu obsah alkoholu nebo jiné návykové látky než alkoholu.
- Městská policie je oprávněna zpracovávat osobní údaje, které potřebuje k plnění úkolů podle zákona o obecní policii nebo zvláštního zákona.
- Městská policie má oprávnění pořizovat zvukové, obrazové nebo jiné záznamy z míst veřejně přístupných.
- Městská policie je oprávněna pořizovat zvukové, obrazové nebo jiné záznamy o průběhu zákroku nebo úkonu.

 • PROKÁZÁNÍ PŘÍSLUŠNOSTI K MĚSTSKÉ POLICII

 • Strážník je povinen při výkonu své služby prokázat svou příslušnost k městské policii stejnokrojem s odznakem městské policie, identifikačním číslem a názvem obce.

Jednotnými prvky stejnokroje strážníka jsou:

 • Odznak obecní policie umístěný na pravé přední části uniformy.
 • Černá, modrá nebo žlutá barva svrchní části stejnokroje strážníka a jejich kombinace /žlutá barva se nepoužije u pokrývky hlavy/.
 • Černé, modré, žluté nebo bílé označení „OBECNÍ POLICIE“ nebo „MĚSTSKÁ POLICIE“ /dále jen „označení“/, výrazně odlišné od barvy podkladu.
 • Páska se čtverci bílé a modré barvy o velikosti minimálně 5 x 5 mm, uspořádanými pravidelně ve více řadách šachovnicovým způsobem.
 • Označení se umístí na přední nebo zadní straně horní části stejnokroje, popřípadě na obou stranách současně. Označení lze umístit i na čelní část pokrývky hlavy. To neplatí, pokud se zde již nachází odznak či jiný symbol obecní policie a šachovnicová páska.
 • Šachovnicová páska je umístěna na pokrývku hlavy alespoň po polovině jejího obvodu na čelní straně.
 • Šachovnicovou pásku lze vhodně použít i na jiné části stejnokroje strážníka.
 • Šachovnicová páska a označení mohou být provedeny i v reflexních barvách.
 • Odznak nosí strážník na pravé straně prsou a identifikační číslo pod odznakem. Nášivku s názvem obce nosí na záloktí levého rukávu.

 

 

 

 

Vyhledání policejního okrsku

Projekty pro bezpečnou Plzeň

Krizové řízení

Protidrogová prevence


Bezpečnost

Prevence kriminality

BESIP


Pomoc Ukrajině
Допомога Україні

Informace pro občany Ukrajiny
Veřejná sbírka Pomáhající Plzeň