Úsek krizového řízení

Působnost a pravomoci státních orgánů a orgánů územních samosprávných celků a práva a povinnosti právnických a fyzických osob při přípravě na krizové situace, které nesouvisejí se zajišťováním obrany ČR před vnějším napadením, a při jejich řešení a ochraně kritické infrastruktury stanoví zákon č. 240/2000 Sb., zákon o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon).

Dle výše zmiňovaného zákona se krizovým řízením rozumí souhrn řídících činností orgánů krizového řízení zaměřených na analýzu a vyhodnocení bezpečnostních rizik a plánování, organizování, realizaci a kontrolu činností prováděných v souvislosti s přípravou na krizové situace a jejich řešení nebo ochranou kritické infrastruktury. (§ 2 písm. a) zákon č. 240/2000 Sb.)

Krizovou situací se rozumí mimořádná událost podle zákona o integrovaném záchranném systému (dále jen „IZS“), narušení kritické infrastruktury nebo jiné nebezpečí, při nichž je vyhlášen stav nebezpečí, nouzový stav nebo stav ohrožení státu (dále jen „krizový stav“). (§ 2 písm. b) zákon č. 240/2000 Sb.)

Stav nebezpečí

Právní norma - zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění zákona č.320/2002 Sb.
Vyhlašující orgán - Hejtman kraje, primátor hl.m. Prahy
Důvod - jsou-li v případě živelní pohromy, ekologické nebo průmyslové havárie, nehody nebo jiného nebezpečí ohroženy životy, zdraví, majetek, životní prostředí, pokud nedosahuje intenzita ohrožení značného rozsahu a není možné odvrátit ohrožení běžnou činností správních úřadů a složek IZS
Území - celý kraj - část kraje
Doba trvání - nejvýše 30 dnů (prodloužení se souhlasem vlády)

Nouzový stav

Právní norma - ÚZ č. 110/1998 Sb., čl. 5 a 6
Vyhlašující orgán - Vláda (předseda vlády)
Důvod - v případě živelních pohrom, ekologických nebo průmyslových havárií, nehod nebo jiného nebezpečí, které ve značném rozsahu ohrožují životy, zdraví nebo majetkové hodnoty anebo vnitřní pořádek a bezpečnost
Území - celý stát - omezené
Doba trvání - území státu nejdéle 30 dnů (prodloužení se souhlasem Poslanecké sněmovny)

Stav ohrožení státu

Právní norma - ÚZ č. 110/1998 Sb., čl. 7
Vyhlašující orgán - Parlament na návrh vlády
Důvod - je-li bezprostředně ohrožena svrchovanost státu nebo územní celistvost státu anebo jeho demokratické základy
Území - celý stát - omezené
Doba trvání - území státu není omezeno

Válečný stav
Právní norma - ÚZ č. 1/1993 Sb., (Ústava ČR), čl. 43 ÚZ č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti ČR, čl. 2
Vyhlašující orgán - Parlament
Důvod - je-li ČR napadena nebo je-li třeba plnit mezinárodní smluvní závazky o společné obraně proti napadení
Území - celý stát
Doba trvání - není omezeno

Užitečný odkaz:
Krizové stavy

Obecní úřad obce s rozšířenou působností při výkonu státní správy zajišťuje připravenost správního obvodu ORP Plzeň na mimořádné události, provádění záchranných a likvidačních prací a ochranu obyvatelstva a to zejména:
• organizuje přípravu na mimořádné události;
• podílí se na provádění záchranných a likvidačních prací s integrovaným záchranným systémem;
• zajišťuje varování, evakuaci a ukrytí osob před hrozícím nebezpečím;
• hospodaří s majetkem civilní ochrany;
• poskytuje Hasičskému záchrannému sboru Plzeňského kraje podklady a informace potřebné ke zpracování havarijního plánu kraje nebo vnějšího havarijního plánu;
• podílí se na zajištění nouzového přežití obyvatel obce;
• seznamuje právnické a fyzické osoby v obci s charakterem možného ohrožení a připravenými záchrannými a likvidačními pracemi a ochranou obyvatelstva; za tímto účelem organizuje jejich školení;

Starosta obce s rozšířenou působností:
• koordinuje záchranné a likvidační práce při řešení mimořádné události vzniklé ve správním obvodu Plzeň, pokud jej velitel zásahu o koordinaci požádal. Pro koordinaci záchranných a likvidačních prací může starosta obce s rozšířenou působností použít Krizový štáb Statutárního města Plzeň při koordinaci záchranných a likvidačních prací je povinen předávat Ministerstvu vnitra ČR zprávy o jejich průběhu prostřednictvím operačního informačního střediska integrovaného záchranného systému Plzeň;
• je oprávněn vyzvat právnické a fyzické osoby k poskytnutí osobní nebo věcné pomoci;


Oddělení krizového řízení zajišťuje plnění úkolů obecního úřadu obce s rozšířenou působností, stanovené:
zákonem č. 240/2000 Sb., zákon o krizovém řízení (tzv. „krizový zákon“)v souladu s § 19 a 18.
zákonem č. 239/2000 Sb., zákon o integrovaném záchranném systému v souladu s § 12, 13, 14 a 15.

Dále plní další úkoly související s krizí nevojenského a vojenského charakteru, které jsou blíže popsány v dalších odkazech těchto webových stránek
úkoly na úseku hospodářských opatření pro krizové stavy
úkoly na úseku obrany České republiky

Vyhledání policejního okrsku

Projekty pro bezpečnou Plzeň

Krizové řízení

Protidrogová prevence


Bezpečnost

Prevence kriminality

BESIP


Pomoc Ukrajině
Допомога Україні

Informace pro občany Ukrajiny
Veřejná sbírka Pomáhající Plzeň