Péče o válečné hroby

Péči o válečné hroby upravuje zákon č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech a o změně zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon stanovuje práva a povinnosti v oblasti péče o válečné hroby a pietní místa (dále jen "válečný hrob") a orgány státní správy a jejich působnost ve věcech válečných hrobů.

Obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností zákon (§4 odst. 1) ukládá:
*vést evidenci válečných hrobů, které jsou v jeho správním obvodu;
    *informovat příslušný krajský úřad o počtech a o stavu válečných hrobů, které vede v evidenci.

Péče o válečné hroby na území České republiky je realizována podle následujících zásad:

 •  Do systému péče o válečné hroby jsou kromě válečných hrobů s ostatky zahrnuta i pietní místa, která jsou připomínkou oběti válek.
 •  Zákon o válečných hrobech chrání všechny válečné hroby bez ohledu na to, zda se jedná o hroby našich nebo spojeneckých vojáků anebo zda se jedná o hroby bývalých nepřátel.
 •  O všechny válečné hroby je pečováno stejným způsobem bez ohledu na jejich původ.
 •  Na všechny padlé je nazíráno jako na oběti válek a nejsou posuzovány podle státní příslušnosti, národnosti a podobně.
 •  Cílem péče o válečné hroby je jejich zachování v důstojném a poznatelném stavu.
 • Minimální rozsah péče o válečné hroby je stanoven zákonem a v ČR ji vykonávají zejména obce, které většinu z nich vlastní.
 •  Péče o české válečné hroby v zahraničí je zajištěna mezivládními smlouvami.

Válečný hrob

Zákon definuje válečný hrob jako:

 • místo, kde jsou pohřbeny ostatky osob, které zahynuly v důsledku aktivní účasti ve vojenské operaci nebo v důsledku válečného zajetí, anebo ostatky osob, které zahynuly v důsledku účasti v odboji nebo vojenské operaci v době války.
 •  válečným hrobem je pro účely zákona i pietní místo, kterým se rozumí pamětní deska, pomník, památník nebo obdobný symbol připomínající válečné události a oběti, které zahynuly v důsledku aktivní účasti ve vojenské operaci nebo v důsledku válečného zajetí, anebo oběti osob, které   zahynuly v důsledku účasti v odboji nebo vojenské operaci v době války.


Přehled o válečných hrobech

http://mapy.kr-plzensky.cz/gis/valecne_hroby/


Odkazy

 

 • Evidence válečných hrobů ve správním obvodu OÚ ORP Plzeň (viz odkaz na mapu v systému Marushka připravujeme)
 • Úkoly Péče o válečné hroby v resortu Ministerstva obrany zabezpečuje Odbor pro válečné veterány Sekce právní Ministerstva obrany.
 • Dotace na zabezpečení péče o válečné hroby poskytuje na základě předložené žádosti Ministerstvo obrany vlastníkům válečných hrobů.

 

Vyhledání policejního okrsku

Projekty pro bezpečnou Plzeň

Krizové řízení

Protidrogová prevence


Bezpečnost

Prevence kriminality

BESIP


Pomoc Ukrajině
Допомога Україні

Informace pro občany Ukrajiny
Veřejná sbírka Pomáhající Plzeň