POKOS

Příprava občanů k obraně státu (dále POKOS)

Cíle POKOS
Příprava občanů k obraně státu
Plány přípravy občanů k obraně státu
Odkazy


Cíle POKOS

  • Cílem koncepce POKOS je dosáhnout takového stavu, aby každý občan cítil svou stálou spoluodpovědnost za zajišťování obrany státu a byl k obraně státu připraven;

        Příprava občanů k obraně státu je nedílnou součástí zajišťování obrany státu.

  • Za zajišťování obrany státu odpovídá vláda, svůj díl odpovědnosti nesou i orgány státní správy, územní samosprávy a občané;
  • Povinnost občanů bránit svou vlast nezanikla ani s profesionalizací ozbrojených sil České republiky (zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), § 2 a § 7);
  • Povinnost zabezpečovat POKOS OÚ ORP vyplývá ze zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky § 7a, písm. j), kde je stanoveno OÚ ORP podílet se na organizaci přípravy občanů k obraně státu;


Příprava občanů k obraně státu

  • Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky v § 52 hovoří o přípravě občanů k obraně státu;

(1) Příprava občanů k obraně státu je dobrovolná, pokud tento zákon nebo zvláštní právní předpis16) nestanoví jinak.
(2) Za stavu ohrožení státu nebo válečného stavu je příprava občanů k obraně státu povinná.
(3) Příprava občanů k obraně státu zahrnuje zejména zdravotnickou přípravu, přípravu k civilní obraně, zájmovou činnost s technickým a sportovním zaměřením, přípravu obyvatelstva k sebeobraně a vzájemné pomoci a další činnosti spojené s branností a se zabezpečením přípravy k obraně státu.
(4) Příprava občanů k obraně státu má charakter vzdělávání a provádí se v rámci základního a středního vzdělávání i v rámci jiné státem uznané vzdělávací činnosti. Občany k obraně státu připravují zejména školy, školská zařízení a další vzdělávací zařízení.
(5) Na přípravě občanů k obraně státu se mohou podílet i občanská sdružení, církve, náboženské společnosti a další právnické osoby podle svého účelu a poslání v součinnosti s územními samosprávnými celky.
(6) Za přípravu občanů k obraně státu podle tohoto zákona a podle zvláštních právních předpisů17) odpovídají ministerstva, správní úřady a územní samosprávné celky. Ministerstvo spolupracuje s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy na zabezpečení odborné složky obsahu vzdělávání ve vydávaných učebních dokumentech v oblasti přípravy občanů k obraně státu.

16) Například branný zákon.
17) Například zákon č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších přepisů, branný zákon.

Plány přípravy občanů k obraně státu

(1) Plány přípravy občanů k obraně státu stanoví


a) zaměření přípravy občanů v období míru, za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu,
b) formy vzdělávací, výchovné a osvětové činnosti v oblasti přípravy občanů k obraně státu v období míru, za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu a
c) rozsah přípravy občanů.


(2) Plány přípravy občanů k obraně státu zpracovávají ministerstva a jiné ústřední správní úřady, krajské úřady a obecní úřady obcí s rozšířenou působností vždy na období 4 let, přičemž platnost po sobě jdoucích plánů na sebe musí navazovat.

Odkazy

Vyhledání policejního okrsku

Projekty pro bezpečnou Plzeň

Krizové řízení

Protidrogová prevence


Bezpečnost

Prevence kriminality

BESIP


Pomoc Ukrajině
Допомога Україні

Informace pro občany Ukrajiny
Veřejná sbírka Pomáhající Plzeň