Vyžadování pomoci AČR


Síly a prostředky
Zásady vyžadování a nasazování sil a prostředků AČR
Vyžadování a nasazování sil a prostředků AČR k záchranným a likvidačním pracím

Síly a prostředky

Vyčleněné síly a prostředky Armády České republiky (dále AČR) patří do kategorie - ostatní složky IZS (§ 4, odst. 2, zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů).

Vyžadování sil a prostředků AČR se řídí „Rámcovou dohodou o spolupráci mezi Ministerstvem vnitra ČR (dále MV) a Ministerstvem obrany ČR (dále MO)“ a „Dohodou o plánované pomoci na vyžádání mezi Českou republikou, Ministerstvem vnitra - generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru České republiky (dále GŘ HZS ČR) a Českou republikou, Ministerstvem obrany – Generálním štábem Armády České republiky (dále GŠ AČR)“, dále jen „Dohoda“.

 •  „Dohoda“ řeší:

 * vyčlenění sil a prostředků AČR, které jsou zařazeny do Ústředního poplachového plánu integrovaného záchranného systému (dále IZS);

* stanovuje způsob vyžadování sil a prostředků AČR k záchranným a likvidačním pracím a okruh osob oprávněných tuto pomoc vyžadovat;

* přehled sil a prostředků AČR vyčleněných ve prospěch IZS:                                                    

• Odřady pro nouzové ubytování

• Odřady pro evakuaci a humanitární pomoc

• Odřady pro pomoc technikou

• Odřady pro zabezpečování sjízdnosti

• Odřady pro terénní a zemní práce

• Odřady pro průzkum a detekci látek CBRN

• Odřady pro dekontaminaci techniky

• Odřady pro dekontaminaci osob

• Zdravotnické odřady

• Veterinární odřady

• Letecké síly a prostředky pro záchranné práce

 

 

Zásady vyžadování a nasazování sil a prostředků AČR

V souladu s § 15 zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, použití armády k záchranným pracím a k likvidaci následků pohromy je dočasné organizované nasazení vojenských útvarů a vojenských zařízení s potřebným vojenským materiálem pod velením příslušného velitele nebo náčelníka, k němuž dochází, pokud příslušné správní úřady, orgány územní samosprávy nebo požární ochrana nemohou zajistit záchranné práce nebo likvidaci následků pohromy vlastními silami.

V případě, že by nasazení sil a prostředku AČR (dále SaP) ohrozilo plnění základního úkolu ozbrojených sil (§ 9 zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky), může být, v souladu se zněním Dohody, nasazení těchto SaP odmítnuto.

Je-li ohrožena podstatná část území ČR, rozhoduje o použití armády k záchranným pracím při pohromě vláda na návrh ministra vnitra (§ 16, odst. 3 zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky).

AČR lze poskytnout:

 • na plánovanou pomoc na vyžádání při záchranných a likvidačních pracích jako ostatní složku IZS, vyčleněnými SaP AČR pouze na žádost OPIS GŘ HZS. SaP AČR jsou nasazovány v souladu s Dohodou (§ 21 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů). O rozsahu poskytnutí pomoci rozhodne ZNGŠ-Ř SOC MO (v jeho nepřítomnosti velící generál), který následně informuje NGŠ AČR a ten MO.
 • na ostatní pomoc složkám IZS může být poskytnuta pomoc, na žádost HZS kraje, krajského úřadu nebo MV při provádění záchranných a likvidačních prací, vojenského útvaru (dále VÚ) a vojenského zařízení (dále VZ) ozbrojených sil (dále OS) ČR v souladu s § 15, 16 a § 18 zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky a § 22 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů. O jejich nasazení na základě delegované pravomoci rozhodne ZNGŠ-Ř SOC MO který následně informuje NGŠ AČR a ten MO. Ostatní pomocí se rozumí použití SaP AČR pro potřebu složek IZS. Tyto síly a prostředky nejsou deklarovány v Dohodě o pomoci na vyžádání a nejsou zahrnuty v Ústředním poplachovém plánu nebo poplachových plánech IZS krajů.
 • Nasazení vrtulníku AČR vyžaduje OPIS IZS u stálé směny „Záchranného koordinačního střediska“ (dále jen ZKS) v Praze Ruzyni“.

Vyžadování a nasazování sil a prostředků AČR k záchranným a likvidačním pracím

Použití Armády ČR mohou vyžadovat

 • hejtmani krajů a starostové obcí, v jejichž obvodu došlo k pohromě, u NGŠ AČR (§ 16 odst. 1 zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky;
 • hejtmani krajů a starostové obcí nebo velitel zásahu a velitel jednotky požární ochrany, hrozí-li nebezpečí z prodlení, u velitele VÚ nebo u náčelníka VZ, které jsou nejblíže místu pohromy (§ 16, odst. 2 zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky a § 20, odst. 2, 3 č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů);
 • hejtmani a https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-239v souladu s příslušným poplachovým plánem IZS prostřednictvím OPIS IZS kraje (§ 20, odst. 2, 3 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů);
 • velitel zásahu na místě zásahu u velitelů a vedoucích složek IZS, v ostatních případech prostřednictvím místně příslušného OPIS IZS (§ 20 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů);
 • HZS kraje, krajský úřad nebo MV jako ostatní pomoc (§ 22 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů).

   

 

 

Vyžádání a nasazování SaP AČR k záchranným pracím

(1) Použití armády k záchranným pracím mohou vyžadovat 25) hejtmani krajů a starostové obcí, v jejichž obvodu došlo k pohromě, u náčelníka Generálního štábu, který rozhoduje o jejím nasazení.
(2) Hrozí-li nebezpečí z prodlení, mohou vyžadovat použití armády k záchranným pracím osoby uvedené v odstavci 1 nebo velitel zásahu a velitel jednotky požární ochrany u velitele vojenského útvaru nebo náčelníka vojenského zařízení, které jsou nejblíže místu pohromy. Velitel vojenského útvaru nebo náčelník vojenského zařízení prostřednictvím svých nadřízených informují neprodleně náčelníka Generálního štábu o nasazení armády k záchranným pracím.
(3) Je-li ohrožena podstatná část území České republiky, rozhoduje o použití armády k záchranným pracím při pohromě vláda na návrh ministra vnitra.
(4) O použití armády k likvidaci následků pohromy rozhoduje vláda na návrh ministra.

 • v souladu s § 20 - § 22 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů

Vyžádání a nasazování SaP AČR k likvidačním pracím

 Vyžádání a nasazení sil a prostředků AČR k odstraňování jiného hrozícího nebezpečí za použití vojenské techniky

Vyhledání policejního okrsku

Projekty pro bezpečnou Plzeň

Krizové řízení

Protidrogová prevence


Bezpečnost

Prevence kriminality

BESIP


Pomoc Ukrajině
Допомога Україні

Informace pro občany Ukrajiny
Veřejná sbírka Pomáhající Plzeň