Program prevence kriminality

Jednotlivá města a obce v ČR mohou v období let 2016 -2020 předkládat prostřednictvím místně příslušného krajského úřadu žádosti o dotace v oblasti prevence kriminality na realizaci Programu prevence kriminality obce  a to za splnění podmínek stanovených MV ČR

Pracovní skupina protidrogová a prevence kriminality města Plzně vypracovala Koncepci prevence kriminality a protidrogové prevence města Plzně 2016 – 2020. Obsahem Koncepce je mimo jiné bezpečnostní analýza, která zahrnuje analýzu protiprávního jednání, socio-demografickou analýzu, institucionální analýzu a strategickou část, jejíž součástí je celkem 11 priorit pro oblast prevence kriminality a protidrogové prevence ve městě Plzni na výše uvedená léta.

V souladu s Koncepcí schválila Pracovní skupina protidrogová a prevence kriminality města Plzně předložení žádosti o dotaci v rámci Programu prevence kriminality na rok 2019 celkem na 3 preventivní projekty.

Základy sebeobrany pro úředníky v přímém styku s klienty

Tento projekt je zaměřen na úředníky sociálních odborů a Úřadu práce Plzeň – město. Cílem projektu je seznámit úředníky s prevencí, ale také s psychologickými, strategickými či taktickými a zejména technickými prvky sebeobrany. Naučit je, jak předvídat nebezpečné situace, umět jim předcházet a předně - formou praktických nácviků - jak tyto nastalé situace řešit přímo na pracovišti. Důležitým aspektem je obeznámit cílovou skupinu se základy sebeobrany, s jejich použitím v praxi proti agresivním klientům a zvýšit tak jejich pocit bezpečí. Instruktoři tohoto kurzu seznámí a naučí úředníky, jak se pomocí převážně defenzivních technik ubránit od nepříjemného obtěžování až po fyzické napadení ze strany agresivního klienta.

Rozšíření kamerového systému na území MO Plzeň 4 – Habrmanovo náměstí

 Je dalším projektem, který se město chystá realizovat za účelem napomáhání odhalování trestné a přestupkové činnosti, projevy vandalismu zejména při ničení městského majetku, nedovolené ukládání odpadků, , obtěžování občanů podnapilými osobami a mnoho dalších protiprávních jednání. MKDS by měl být účinným pomocníkem při dokazování přestupků na místě projednávání, při sledování pohybu závadových osob i zákroků hlídek.

Projekt „Realita kybersvěta“

Reaguje na nárůst případů společensky škodlivého jednání v kyberprostoru, kterým jsou nejčastěji ohroženy děti a mladiství. Smyslem projektu je zážitkovou a interaktivní formou zvýšit povědomí o závažnosti společensky škodlivého jednání, spojeného s kyberprostorem zejména u dospělé populace (rodičů), která si často neuvědomuje závažnost tohoto jednání nebo nemá povědomí o rizicích, která s sebou pohyb dětí a mladistvých v kyberprostoru nese. Projekt bude zahrnovat celkem tři hlavní aktivity – sociálně preventivní výstavu, divadelní představení a edukativní interaktivní seminář, které na sebe budou vzájemně navazovat.

Vyhledání policejního okrsku

Projekty pro bezpečnou Plzeň

Krizové řízení

Protidrogová prevence


Bezpečnost

Prevence kriminality

BESIP


Pomoc Ukrajině
Допомога Україні

Informace pro občany Ukrajiny
Veřejná sbírka Pomáhající Plzeň