Program prevence kriminality

Jednotlivá města a obce v ČR mohou v období let 2016 -2020 předkládat prostřednictvím místně příslušného krajského úřadu žádosti o dotace v oblasti prevence kriminality na realizaci Programu prevence kriminality obce  a to za splnění podmínek stanovených MV ČR

Pracovní skupina protidrogová a prevence kriminality města Plzně vypracovala Koncepci prevence kriminality a protidrogové prevence města Plzně 2016 – 2020. Obsahem Koncepce je mimo jiné bezpečnostní analýza, která zahrnuje analýzu protiprávního jednání, socio-demografickou analýzu, institucionální analýzu a strategickou část, jejíž součástí je celkem 11 priorit pro oblast prevence kriminality a protidrogové prevence ve městě Plzni na výše uvedená léta.

V souladu s Koncepcí schválila Pracovní skupina protidrogová a prevence kriminality města Plzně předložení žádosti o dotaci v rámci Programu prevence kriminality na rok 2019 celkem na 3 preventivní projekty.

Základy sebeobrany pro úředníky v přímém styku s klienty

Tento projekt je zaměřen na úředníky sociálních odborů a Úřadu práce Plzeň – město. Cílem projektu je seznámit úředníky s prevencí, ale také s psychologickými, strategickými či taktickými a zejména technickými prvky sebeobrany. Naučit je, jak předvídat nebezpečné situace, umět jim předcházet a předně - formou praktických nácviků - jak tyto nastalé situace řešit přímo na pracovišti. Důležitým aspektem je obeznámit cílovou skupinu se základy sebeobrany, s jejich použitím v praxi proti agresivním klientům a zvýšit tak jejich pocit bezpečí. Instruktoři tohoto kurzu seznámí a naučí úředníky, jak se pomocí převážně defenzivních technik ubránit od nepříjemného obtěžování až po fyzické napadení ze strany agresivního klienta.

Rozšíření kamerového systému na území MO Plzeň 4 – Habrmanovo náměstí

 Je dalším projektem, který se město chystá realizovat za účelem napomáhání odhalování trestné a přestupkové činnosti, projevy vandalismu zejména při ničení městského majetku, nedovolené ukládání odpadků, , obtěžování občanů podnapilými osobami a mnoho dalších protiprávních jednání. MKDS by měl být účinným pomocníkem při dokazování přestupků na místě projednávání, při sledování pohybu závadových osob i zákroků hlídek.

Projekt „Realita kybersvěta“

Reaguje na nárůst případů společensky škodlivého jednání v kyberprostoru, kterým jsou nejčastěji ohroženy děti a mladiství. Smyslem projektu je zážitkovou a interaktivní formou zvýšit povědomí o závažnosti společensky škodlivého jednání, spojeného s kyberprostorem zejména u dospělé populace (rodičů), která si často neuvědomuje závažnost tohoto jednání nebo nemá povědomí o rizicích, která s sebou pohyb dětí a mladistvých v kyberprostoru nese. Projekt bude zahrnovat celkem tři hlavní aktivity – sociálně preventivní výstavu, divadelní představení a edukativní interaktivní seminář, které na sebe budou vzájemně navazovat.

Vyhledání policejního okrsku

Projekty pro bezpečnou Plzeň

Krizové řízení

Protidrogová prevence


Bezpečnost

Prevence kriminality

BESIP


COVID-19

Aktuální opatření – informace pro občany