Asistent prevence kriminality

V roce 2014 získalo město Plzeň prostřednictvím Odboru bezpečnosti a prevence kriminality MMP státní dotaci MV ČR na projekt Asistent prevence kriminality. Jde  o úspěšný projekt prevence kriminality, který realizuje Odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR již od roku 2009. V současnosti funguje ve 48 městech republiky, v nichž pracuje 148 asistentů. Z dostupných informací přinesla realizace projektu v řadě měst zlepšení bezpečnostní situace zejména omezení porušování veřejného pořádku, postupné změny postojů majoritní společnosti k příslušníkům romské menšiny. Pozitivní je rovněž působení asistentů v sociálně vyloučených lokalitách, kde dochází ke zklidnění problémových situací a zlepšení komunikace mezi obyvateli těchto lokalit a samosprávou potažmo poskytovateli různých sociálních služeb. V rámci Plzeňského kraje nebyl doposud daný projekt realizován, město Plzeň se tak stalo prvním městem v kraji, kde se daný projekt rozjel.

V květnu 2014 bylo vyhlášeno prostřednictvím odboru bezpečnosti výběrové řízení na obsazení dvou míst na pozici Asistent prevence kriminality. Do výběrového řízení se přihlásilo celkem 8 uchazečů, z nich se k výběrové komisi dostavilo pouze 6. Vybráni byli dva uchazeči romského původu. Oba měli místní znalost města Plzně a z minulého působení zkušenosti se sociální a terénní prací, jedna dlouhodobě pracovala v neziskové organizaci PONTON. Asistenti prevence kriminality byli zaměstnáni v rámci Městské policie Plzeň a pracují v součinnosti se strážníky a zejména s mentorem, který byl vybrán z řad zaměstnanců městské policie,a který je po celou dobu trvání projektu asistentům k dispozici.

V rámci městské policie vykonávají asistenti například dohled nad dodržováním veřejného pořádku a monitorování prostor zejména v problémových lokalitách a jejich okolí ve spolupráci se strážníky. Tímto se podílejí na zvyšování bezpečí v těchto lokalitách, ale počítáno je s nimi také při různých preventivních opatřeních realizovaných Odborem bezpečnosti a prevence kriminality MMP, MP Plzeň, PČR nebo NNO. Další rovinou, kde je jejich působnost vítaná, je také pomoc školám při řešení záškoláctví.

V roce 2014 se projekt osvědčil a na základě výstupů práce Asistentů prevence kriminality bylo o dotaci následně požádáno i pro rok 2015 a 2016. V obou případech byl projekt opětovně MV ČR podpořen. Asistenti si v problémových lokalitách za dobu svého působení vybudovali respekt  a svou činnosti už mnohokrát přispěli ke zvýšení bezpečnosti v sociálně vyloučených lokalitách. Úspěšně se podílejí i na řešení záškoláctví.

„V letošním roce na projekt asistentů navazují tzv. domovníci - preventisté, kteří se budou spolupodílet na zvýšení bezpečnosti a veřejného pořádku v lokalitě Plac, tedy vnitrobloku Korandova-Plachého. Jsem potěšen, že "naši" asistenti svojí činností přispěli k zjištění možného protiprávního jednání," uvedl Aleš Průša, vedoucí Odboru bezpečnosti a prevence kriminality Magistrátu města Plzně.

Vyhledání policejního okrsku

Projekty pro bezpečnou Plzeň

Krizové řízení

Protidrogová prevence


Bezpečnost

Prevence kriminality

BESIP


Pomoc Ukrajině
Допомога Україні

Informace pro občany Ukrajiny
Veřejná sbírka Pomáhající Plzeň