Point14, prevence protiprávního jednání

Tento  projekt, který vytvořil Tým pro mládež Plzeň - město, vznikl na základě besed pro Dětský diagnostický ústav a reaguje na aktuální výchovné problémy mládeže.

Cílovou skupinou projektu jsou žáci osmých tříd základních škol a tercií víceletých gymnázií. Projekt si dává za cíl předcházet protiprávnímu jednání osvojením si základních občanských práv a povinností.

Projekt se skládá ze dvou na sebe navazujících setkání, každé v délce 90 minut. První blok je zaměřen na základní orientaci v trestně právní oblasti, cílem je jakési zvnitřnění pozitivních postojů k právním normám. Druhé setkání probíhá ve znamení upevnění prosociálních postojů, orientace v oblasti protiprávního jednání a podpory respektu k právům vlastním i k právům druhých.

Setkání probíhají osvědčenou formou interaktivního semináře. Žáci se zapojují do připravených aktivit, například skupinově pracují se zadanými kasuistikami. Dále seznamují s lidskými právy, příčinami i důsledky jejich porušování. Probírají i legislativu ohledně návykových látek a jejich rizicích, zejména marihuany. Učí se jak reagovat na protiprávní jednání, jak probíhá trestní řízení a s osobami, které do tohoto řízení vstupují.

Na závěr obdrží žáci kontakty a v případě potřeby se mohou na lektory Probační a mediační služby i organizace Point 14 obracet individuálně.

Vyhledání policejního okrsku

Projekty pro bezpečnou Plzeň

Krizové řízení

Protidrogová prevence


Bezpečnost

Prevence kriminality

BESIP


Pomoc Ukrajině
Допомога Україні

Informace pro občany Ukrajiny
Veřejná sbírka Pomáhající Plzeň