Probační a resocializační program

V roce 2023 získalo město Plzeň prostřednictvím Odboru bezpečnosti, prevence kriminality a krizového řízení MMP státní dotaci MV ČR na projekt TEP – probační a resocializační program NABOSO.

Organizace Arteda, z.s. je již od roku 2017 významným prvkem v systému opatření prevence kriminality v Plzeňském kraji, kde poskytuje probační i resocializační programy zacílené na děti a mladistvé formou skupinového i individuálního vedení klientů. Programy jsou dlouhodobě rozšířenou nabídkou pro děti, mladistvé a jejich rodiče a další zainteresované organizace (OSPOD, PMS, PPP, a jiné) v oblasti výchovných opatření.

Aktivity projektu byly koncipovány jako kombinace skupinového a individuálního vedení klienta a zaměřovaly se na posilování právního vědomí a podporu dodržování pravidel a přijímání autority. V rámci péče o klienty a veřejnost proběhly od letošního dubna do prosince aktivizační zájmové programy, volnočasové aktivity vedené odbornými lektory formou odpoledních, nebo celodenních setkání, např. velikonoční stezka, den otců nebo Halloween 2023. Z několikadenních programů byly realizovány táborové aktivity.
Cílovou skupinou projektu tvořili dívky a chlapci ve věku od 6 do 18 let s problémovým nebo poruchovým chováním, selhávající ve školním, rodinném a sociálním prostředí, s osobními a psychickými problémy, kteří byli zařazeni do jednotlivých druhů skupin a aktivit. Novinkou pak bylo rozšíření spolupráce se zákonnými zástupci klientů, kdy došlo k propojení v rámci volnočasových aktivit a vzdělávacích pobytů a kurzů.

Aktivity programu napomohly zapojeným dětem a mladistvým nacházet vlastní hodnoty a jedinečnost. Základním prvkem na cestě k tomuto cíli bylo především vytvoření přátelského vztahu mezi lektorem a dětmi, a jejich účast na pravidelných skupinách zaměřených na podporu osobnosti dítěte.

Vyhledání policejního okrsku

Projekty pro bezpečnou Plzeň

Krizové řízení

Protidrogová prevence


Bezpečnost

Prevence kriminality

BESIP


Pomoc Ukrajině
Допомога Україні

Informace pro občany Ukrajiny
Veřejná sbírka Pomáhající Plzeň