Městská Policie

Městská policie v Plzni byla zřízena jako orgán obce na základě obecně závazné vyhlášky č. 15/1992, kterou přijalo Zastupitelstvo města plzně dne 23. dubna 1992 s účinností od 8.5.1992

Městská policie se při plnění úkolů řídí zákonem č. 553/1991 Sb. o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů a dalšími právními normami, které vymezují kompetence obecní policie.

Městská policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti obce a plní další úkoly podle zákona.

Městská policie zásadně působí pouze na území příslušné obce, může však působit i na území jiné obce na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy nebo vyhlášeného krizového stavu v této obci.

Městská policie plní povinnosti také podle jiných zákonů, kde jde o záležitosti spadající do oblasti státní správy, jako např. o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami, správního řádu, zákona o rybářství, zákona o myslivosti, zákona o silničním provozu, zákona přestupcích a dalších.


MĚSTSKÁ POLICIE DOKÁŽE ŘEŠIT VAŠE PROBLÉMY

Díky technickému vybavení jsou strážníci městské policie schopni rychle řešit veškeré problémy občana města Plzně nejenom v oblasti bezpečnosti.

Strážníci Vám také pomohou s odchytem zatoulaných zvířat s likvidací uhynulých zvířat, zajistí sběr odhozených injekčních stříkaček, nebo vyřeší místní dopravní problém.

Na záchranu života jsou strážníci městské policie řádně vyškoleni v poskytování první pomoci, jsou vybaveni mobilním defibrilátorem a jinými prostředky k záchraně života.

Vybavení každého strážníka technickými prostředky umožňuje eliminovat agresivního člověka nebo na místě zjistit požadované zkoušky např. na alkohol.

K čemu jsou strážníci městské policie dle zákona oprávněni:


- Oznámit Policii ČR bez zbytečného odkladu důvodné podezření, že byl spáchán trestný čin či přestupek.
- Mohou řešit přestupky v tzv. blokovém řízení, jiné správní delikty oznamují z moci úřední k projednání příslušnému správnímu orgánu.
- Mohou požadovat v určitých případech vysvětlení od osoby, která může přispět k objasnění skutečností.
- V případě potřeby jsou oprávněni vyzvat osobu, aby se ve stanovenou dobu dostavila na určité místo k sepsání zápisu o podání vysvětlení.
- Mají oprávnění vyzvat osobu, aby předložila potřebné doklady související s páchání protiprávního jednání, za určitých podmínek k prokázání totožnosti osoby, za určitých podmínek osobu předvést a také odebrat zbraň, odejmout věc, nechat si předložit od řidiče motorového vozidla nezbytné doklady související s provozem vozidla.
- Mají oprávnění požadovat od každého věcnou a osobní pomoc.
- Mají oprávnění vyžadovat poskytnutí údajů z informačního systému PČR, Obecních úřadů obcí s rozšířenou působností, Obecních úřadů.
- Mají za určitých podmínek uložit v rámci oprávnění zákaz vstupu na určená místa.
- Mohou za určitých podmínek otevřít byt nebo jiný uzavřený prostor.
- Mají oprávnění použít technický prostředek k zabránění odjezdu vozidla.
- Mohou zabezpečovat dopravu osobu do zdravotnických zařízení nebo do záchytné stanice za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem i mimo obec.
- Mají oprávnění použít donucovacích prostředků, psa, služební zbraně.
- Mají oprávnění vstupovat v živnostenských prostorách do všech prostor určených pro zákazníky a výhradně jen v provozní nebo prodejní době.
- Mohou na pozemních komunikacích zastavovat vozidla.
- Mohou usměrňovat provoz na pozemních komunikacích v případě, že je to nezbytné pro obnovení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, a není-li řízení provozu zajištěno policií nebo v součinnosti s policií ČR.
- Mohou měřit rychlost jízdy projíždějících vozidel.
- Mohou rozhodnout o odstranění vozidla, které stojí neoprávněně na vyhrazeném parkovišti.
- Mohou vyzvat osobu k podrobení se orientačnímu vyšetření a odbornému vyšetření zjišťujícímu obsah alkoholu nebo jiné návykové látky než alkoholu.
- Městská policie je oprávněna zpracovávat osobní údaje, které potřebuje k plnění úkolů podle zákona o obecní policii nebo zvláštního zákona.
- Městská policie má oprávnění pořizovat zvukové, obrazové nebo jiné záznamy z míst veřejně přístupných.
- Městská policie je oprávněna pořizovat zvukové, obrazové nebo jiné záznamy o průběhu zákroku nebo úkonu.

Jednotnými prvky stejnokroje strážníka jsou: