Dílčí plány obrany a NSRK

Dílčí plán obrany


Zpracovávání plánů obrany státu řeší aktuálně nařízení vlády č. 139/2017 Sb., Nařízení vlády o plánování obrany státu.
Plány obrany státu jsou dokumenty, jimiž je stanoven soubor věcných, organizačních a personálních opatření určených k přípravě, řízení a organizaci zajišťování

a) obrany státu,
b) plnění mezinárodních smluvních závazků České republiky o společné obraně,
c) podílu ozbrojených sil na činnostech mezinárodních organizací ve prospěch míru a 
d) účasti ozbrojených sil na mírových operacích.

Dílčí plány obrany jsou plánovací dokumenty, které popisují činnost zpracovatelů při zajišťování obrany ČR v závislosti na oblasti působnosti a na úkolech stanovených v Ústředním plánu obrany státu a dalších plánech obrany státu.

Dílčí plány obrany obcí s rozšířenou působností se zpracovávají v návaznosti na zpracování dílčích plánů obrany krajů. Obec s rozšířenou působností rozpracovává do podmínek výkonu své působnosti úkoly z plánů obrany státu (viz nařízení vlády č. 139/2017 Sb., Nařízení vlády o plánování obrany státu, § 9 a také § 12)

Dílčí plán obrany obsahuje (§ 9)

1. připravenosti k obraně státu v období míru a

2. obrany státu za stavu ohrožení státu nebo válečného stavu,

dále obsahuje kromě náležitostí stanovených v § 9:

4)Nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Národní systém reakce na krize (NSRK)

Vybrané pojmy

Obrana státu je souhrn opatření k zajištění svrchovanosti, územní celistvosti, principů demokracie a právního státu, ochrany života obyvatel a jejich majetku před vnějším napadením. Obrana státu zahrnuje výstavbu účinného systému obrany státu, přípravu a použití odpovídajících sil a prostředků a účast v kolektivním obranném systému.

Operační přípravou státního území je souhrn opatření vojenského, ekonomického a obranného charakteru, která se plánují a uskutečňují v míru, za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu s cílem vytvořit na území státu nezbytné podmínky pro splnění úkolů ozbrojených sil a zabezpečení potřeb obyvatelstva.

Plánováním obrany státu se rozumí soubor plánovaných opatření, vzájemně se ovlivňujících, k zajištění svrchovanosti, územní celistvosti, principů demokracie a právního státu, ochrany života obyvatel a jejich majetku před vnějším napadením a ke splnění všech požadavků na zajišťování obrany státu, zabezpečení mezinárodních smluvních závazků o společné obraně, včetně podílu ozbrojených sil na činnostech mezinárodních organizací ve prospěch míru a účasti na mírových operacích. Plány obrany státu tvoří obranné plánování, plánování operací, mobilizační plánování a plánování připravenosti obranného systému státu.

Objekty důležité pro obranu státu
Objektem důležitým pro obranu státu se rozumí pozemek nebo stavba umístěná ve vojenském újezdu včetně příslušenství, který má z politického, vojenského nebo hospodářského hlediska význam pro zajišťování obrany státu, zejména pro zabezpečení základních funkcí státu a zabezpečení ozbrojených sil, a dále:
a) pozemky a stavby, k nimž výkon vlastnického práva státu a jiných majetkových práv státu vykonává
ministerstvo nebo právnická osoba jím zřízená nebo založená,
b) pozemky a stavby určené k ochraně obyvatel,
c) pozemky, stavby a další objekty strategického významu, které určí vláda,
d) pozemky a stavby, které za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu mohou mít strategický význam a které určí vláda.
AJ - objects important for national defense
FJ – (m, pl) objets importants pour la défense nationale

Objekty možného napadení
Pozemky a stavby, které při zajišťování obrany státu nemají strategický význam, ale na území krajů a obcí mají význam zásadní. Jedná se například o budovy územních samospráv, zdroje pitné vody, nemocnice, civilní letiště, mosty nebo velkosklady potravin.
AJ- objects of possible attack
FJ- (m, pl) objets d'une attaque éventuelle

Záložní krizové pracoviště krizové řízení
— chráněné
Náhradní pracoviště pro řízení příslušného správního úřadu. Je předurčeno pro určený řídící orgán státní správy při zabezpečování základních funkcí státu, především pro řízení činnosti při nejvážnějších vojenských krizových situacích. Za určitých podmínek je využitelné i při řešení nevojenských krizových situací. Jedná se o speciální utajované, komplexně chráněné a zabezpečené pracoviště, umístěné zpravidla v podzemí, s možností autonomního provozu, hermeticky uzavíratelné, s vlastním zdrojem vody a energie, se zásobou stlačeného vzduchu, odolné vůči zbraním hromadného ničení, umožňující dlouhodobý pobyt a řídící činnost určených funkcionářů, s předem vybudovaným komunikačním systémem.
AJ – protected backup emergency department
FJ – (m) département d'urgence de sauvegarde

— nechráněné
Náhradní pracoviště pro řízení příslušného správního úřadu. Je umístěno mimo prostor dislokace hlavního krizového pracoviště. Slouží k převzetí krizového řízení, dojdeli k vyřazení hlavního krizového pracoviště nebo k podstatnému omezení činnosti na něm. Ochrana osob na těchto záložních pracovištích je většinou zabezpečena vhodnou odloučenou dislokací objektů mimo prostory předpokládaného ohrožení (menší obce, rekreační objekty, apod.). Na záložní krizové pracoviště se v případě jeho zaujetí vyváží potřebná dokumentace a zabezpečuje potřebné spojení.
AJ – unprotected backup emergency department
FJ – (m) département d'urgence de sauvegarde non protégé


Odkazy


Nařízení vlády č. 139/2017 Sb., Nařízení vlády o plánování obrany státu
zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky
Nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení  § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů
• Terminologický slovník - krizové řízení a plánování obrany státu http://www.mvcr.cz/clanek/terminologicky-slovnik-krizove-rizeni-a-planovani-obrany-statu.aspx
• Povinnost OÚ ORP ke zpracování Katalogových listů k opatřením z aktuálního Seznamu opatření NSRK