Vyžadování pomoci AČR


Síly a prostředky
Zásady vyžadování a nasazování sil a prostředků AČR
Vyžadování a nasazování sil a prostředků AČR k záchranným a likvidačním pracím

Síly a prostředky

Vyčleněné síly a prostředky Armády České republiky (dále AČR) patří do kategorie - ostatní složky IZS (§ 4, odst. 2, zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů).

Vyžadování sil a prostředků AČR se řídí „Rámcovou dohodou o spolupráci mezi Ministerstvem vnitra ČR (dále MV) a Ministerstvem obrany ČR (dále MO)“ a „Dohodou o plánované pomoci na vyžádání mezi Českou republikou, Ministerstvem vnitra - generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru České republiky (dále GŘ HZS ČR) a Českou republikou, Ministerstvem obrany – Generálním štábem Armády České republiky (dále GŠ AČR)“, dále jen „Dohoda“.

 * vyčlenění sil a prostředků AČR, které jsou zařazeny do Ústředního poplachového plánu integrovaného záchranného systému (dále IZS);

* stanovuje způsob vyžadování sil a prostředků AČR k záchranným a likvidačním pracím a okruh osob oprávněných tuto pomoc vyžadovat;

* přehled sil a prostředků AČR vyčleněných ve prospěch IZS:                                                    

• Odřady pro nouzové ubytování

• Odřady pro evakuaci a humanitární pomoc

• Odřady pro pomoc technikou

• Odřady pro zabezpečování sjízdnosti

• Odřady pro terénní a zemní práce

• Odřady pro průzkum a detekci látek CBRN

• Odřady pro dekontaminaci techniky

• Odřady pro dekontaminaci osob

• Zdravotnické odřady

• Veterinární odřady

• Letecké síly a prostředky pro záchranné práce

 

 

Zásady vyžadování a nasazování sil a prostředků AČR

V souladu s § 15 zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, použití armády k záchranným pracím a k likvidaci následků pohromy je dočasné organizované nasazení vojenských útvarů a vojenských zařízení s potřebným vojenským materiálem pod velením příslušného velitele nebo náčelníka, k němuž dochází, pokud příslušné správní úřady, orgány územní samosprávy nebo požární ochrana nemohou zajistit záchranné práce nebo likvidaci následků pohromy vlastními silami.

V případě, že by nasazení sil a prostředku AČR (dále SaP) ohrozilo plnění základního úkolu ozbrojených sil (§ 9 zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky), může být, v souladu se zněním Dohody, nasazení těchto SaP odmítnuto.

Je-li ohrožena podstatná část území ČR, rozhoduje o použití armády k záchranným pracím při pohromě vláda na návrh ministra vnitra (§ 16, odst. 3 zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky).

AČR lze poskytnout:

Vyžadování a nasazování sil a prostředků AČR k záchranným a likvidačním pracím

Použití Armády ČR mohou vyžadovat

 

 

Vyžádání a nasazování SaP AČR k záchranným pracím

(1) Použití armády k záchranným pracím mohou vyžadovat 25) hejtmani krajů a starostové obcí, v jejichž obvodu došlo k pohromě, u náčelníka Generálního štábu, který rozhoduje o jejím nasazení.
(2) Hrozí-li nebezpečí z prodlení, mohou vyžadovat použití armády k záchranným pracím osoby uvedené v odstavci 1 nebo velitel zásahu a velitel jednotky požární ochrany u velitele vojenského útvaru nebo náčelníka vojenského zařízení, které jsou nejblíže místu pohromy. Velitel vojenského útvaru nebo náčelník vojenského zařízení prostřednictvím svých nadřízených informují neprodleně náčelníka Generálního štábu o nasazení armády k záchranným pracím.
(3) Je-li ohrožena podstatná část území České republiky, rozhoduje o použití armády k záchranným pracím při pohromě vláda na návrh ministra vnitra.
(4) O použití armády k likvidaci následků pohromy rozhoduje vláda na návrh ministra.

Vyžádání a nasazování SaP AČR k likvidačním pracím

 Vyžádání a nasazení sil a prostředků AČR k odstraňování jiného hrozícího nebezpečí za použití vojenské techniky